Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Haz clic para suscribirte y recibir las noticias del CCPAE

 

 

Webs de interés
Gencat.cat Producción Agroalimentaria Ecológica
Gastroteca Gastronomía y productos agroalimentarios locales
UE Web europea sobre agricultura ecológica
NOP Agricultura Ecológica en los Estados Unidos de América
Prodeca Promotora d'Exportacions Catalanes
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

 

Inicio arrow Normativa arrow Normativa UE i QNT arrow Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea)
Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea) Imprimir Correo

La normativa marc que regula la producció agroalimentària ecològica a la Unió Europea està recollida al Reglament (UE) 2018/848. És la normativa d'aplicació a tots els països de la Unió Europea (UE), que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control dels productes ecològics.


Tothom qui produeix, elabora, envasa i/o importa productes amb les indicacions de la producció ecològica, biològica o orgànica cal que compleixi amb la normativa i estigui controlat per un organisme o autoritat de control autoritzat per la UE. A Catalunya, l'autoritat de control de la producció ecològica és el CCPAE.

 Secció de la normativa del web de Producció Agroalimentària Ecològica del DACC

 

NOVA NORMATIVA EUROPEA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

(D'APLICACIÓ A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2022)

 

Taula resum:

 

Reglament (UE) 2018/848 Modificat pels Reglaments Delegats (UE) 2020/427;
2020/17942021/6422021/7152021/716;
2021/10062020/16932021/269;
2021/16912021/1697
Reglament d'Execució (UE) 2020/464 Conversió i ramat
Reglament d'Execució (UE) 2021/279 Controls i traçabilitat
Reglament d'Execució (UE) 2021/1165 Productes i substàncies utilitzables
Reglament d'Execució (UE) 2021/1378 Certificació a països tercers
Reglament d'Execució (UE) 2021/2119 Registres i declaracions
Reglament Delegat (UE) 2020/2146 Normes excepcionals
Reglament Delegat (UE) 2021/771 Controls oficials
Reglament Delegat (UE) 2021/1189 Material de reproducció vegetal
Reglament Delegat (UE) 2021/1342 Autoritats i Organismes de països tercers
Reglament Delegat (UE) 2021/1698 Controls
Reglament Delegat (UE) 2021/2325 Importacions

 

Reglaments oficials:


Reglament (UE) 2018/848
Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell.
Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848: publicació de la correcció d'errors dels Reglament (UE) 848/2018 al Diari Oficial de la Unió Europea -DOUE- (11/01/2021)
Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848: publicació de la correcció d'errors dels Reglament (UE) 848/2018 al Diari Oficial de la Unió Europea -DOUE- (11/12/2022)
Modificacions del Reglament
Reglament delegat (UE) 2020/427 de 10 de gener de 2020, que modifica l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell
Reglament (UE) 2020/1693 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de novembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848, sobre producció ecològica i etiquetatge dels
productes ecològics, pel que fa a la data d'aplicació i a altres dates que en ell s'esmenten
Reglament delegat (UE) 2020/1794 de la Comissió, de 16 de setembre de 2020, que modifica la part I de l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848, de el Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a l'ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic
Reglament delegat (UE) 2021/269 de la Comissió, de 4 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2020/427 pel que fa referència a la data d’aplicació de les modificacions de determinades normes de producció aplicables als productes ecològics que figuren a l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell
Reglament Delegat (UE) 2021/642 de la Comissió, de 30 d’octubre de 2020, pel qual es modifica l’annex III del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell pel que fa referència a determinades informacions que han de figurar a l’etiquetatge de productes ecològics
Reglament delegat (UE) 2021/715 de la Comissió, de 20 de gener de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als requisits aplicables als grups d’operadors
Reglament delegat (UE) 2021/716 de la Comissió, de 9 de febrer de 202,1 pel qual es modifica l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència a les normes de producció ecològica aplicables a las llavors germinades i cabdells d’endívies, a l’alimentació per a determinats animals de l’aqüicultura i als tractaments antiparasitaris en l’aqüicultura
Reglament delegat (UE) 2021/1006 de la Comissió, de 12 d’abril de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència al model de certificat que confirma el compliment de les normes de producció ecològica
Reglament delegat (UE) 2021/1691 de la Comissió, de 12 de juliol de 2021, pel qual es modifica l'annex II de l'Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i del Consell quant als requisits d'administració de registres destinats als operadors en el àmbit de la producció ecològica.
Reglament delegat (UE) 2021/1697 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa als criteris per al reconeixement de les autoritats i organismes de control competents per dur a terme controls dels productes ecològics en països tercers, i per a la retirada d'aquest reconeixement
Reglament delegat (UE) 2023/207 de la Comissió, de 24 de novembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa al model de certificat que confirma el compliment de les normes sobre producció ecològica


Reglament (UE) 2020/464
Reglament d'execució (UE) 2020/464 de la Comissió, de 26 de març de 2020, pel qual s’estableixen determinades normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als documents necessaris per al reconeixement retroactiu dels períodes de conversió, la producció de productes ecològics i la informació que els Estats Membres han de facilitar
Modificacions del Reglament

Reglament (CE) 2020/2042 de la Comissió, d’11 de desembre de 2020, que modifica el Reglament d’execució (UE) 464/2020 pel que fa referència a la seva data d’ aplicació i a altres dates pertinents per a l’aplicació del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell sobre producció ecològica

Reglament (CE) 2021/1879 de la Comissió, de 21 d'octubre de 2021, que corregeix determinades versions lingüístiques del Reglament d'Execució (UE) 2020/464 pel qual s'estableixen determinades normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als documents necessaris per al reconeixement retroactiu dels períodes de conversió, la producció de productes ecològics i la informació que els Estats membres han de facilitarReglament (UE) 2020/2146
Reglament delegat (UE) 2020/2146 de la Comissió, de 24 de setembre de 2020, que completa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica


Reglament (UE) 2021/279
Reglament d'execució (UE) 2021/279 de la Comissió, de 22 de febrer de 2021, pel qual s’estableixen normes detallades per executar el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en relació als controls i altres mesures que garanteixen la traçabilitat i el compliment d'allò disposat en matèria de producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics


Reglament (UE) 2021/771
Reglament delegat (UE) 2021/771 de la Comissió, de 21 de gener de 2021, que completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l’establiment de criteris i condicions específiques per als controls de comptabilitat documentada en el marc dels controls oficials de la producció ecològica i els controls oficials dels grups d’operadors


Reglament (UE) 2021/1165
Reglament d'execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, de 15 de juliol de 2021, pel qual s'autoritzen determinats productes i substàncies per al seu ús en la producció ecològica i s'estableixen les seves llistes
Reglament d'execució (UE) 2023/121 de la Comissió, de 17 de gener de 2023, pel qual es modifica i corregeix el Reglament d’execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, de 15 de juliol de 2021, pel qual s’autoritzen determinats productes i substàncies pel seu ús en la producció ecològica i s’estableixen les seves llistes.
Reglament d'execució (UE) 2023/2229 de la Comissió de 25 d’octubre de 2023 pel qual es modifica i corregeix el Reglament d’execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, pel qual s’autoritzen determinats productes i substàncies per el seu ús en la producció ecològica i s’estableixen les seves llistes.


Reglament (UE) 2021/1189
Reglament delegat (UE) 2021/1189 de la Comissió, de 7 de maig de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell pel que fa a la producció i comercialització de materials de reproducció vegetal de material heterogeni ecològic de determinats gèneres o espècies


Reglament (UE) 2021/1342
Reglament delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió, de 27 de maig de 2021, que completa el Reglament (UE) 848/2018 de el Parlament Europeu i de Consell amb normes sobre la informació que han d'enviar els països tercers i les autoritats i organismes de control a efectes de la supervisió del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, en relació amb els productes ecològics importats, i sobre les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió
Reglament delegat (UE) 2024/230 de la Comissió, de 25 d'octubre de 2023, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió pel que fa a la informació que han d'enviar els tercers països i les autoritats i organismes de control als efectes de la supervisió del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, ia les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió.


Reglament (UE) 2021/1378
Reglament d'execució (UE) 2021/1378 de la Comissió, de 19 d'agost de 2021, pel qual s'estableixen determinades normes relatives al certificat expedit als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers que intervenen en les importacions de productes ecològics i en conversió a la Unió i pel qual s'estableix la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts de conformitat amb el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell
Reglament d'execució (UE) 2021/2119 de la Comissió, d'1 de desembre del 2021, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació relatives a determinats registres i declaracions exigits als operadors i grups d'operadors i als mitjans tècnics per a l'expedició de certificats de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/1378 de la Comissió pel que fa a l'expedició del certificat als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers.


Reglament (UE) 2021/1698
Reglament delegat (UE) 2021/1698 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, que complementa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell amb requisits de procediment per al reconeixement d'autoritats de control i organismes de control competents per dur a terme controls dels operadors i grups d'operadors certificats ecològics i de productes ecològics a tercers països així com amb normes sobre la seva supervisió i els controls i altres accions que han de realitzar aquestes autoritats de control i organismes de control


Reglament (UE) 2021/2119
Reglament d'execució (UE) 2021/2119 de la Comissió, d'1 de desembre del 2021, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació relatives a determinats registres i declaracions exigits als operadors i grups d'operadors i als mitjans tècnics per a l'expedició de certificats de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/1378 de la Comissió pel que fa a l'expedició del certificat als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers.


Reglament (UE) 2021/2304
Reglament delegat (UE) 2021/2304 de la Comissió, de 18 d'octubre del 2021, pel qual es complementa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives a l'expedició de certificats complementaris que acreditin que no es fan servir antibiòtics a la producció ecològica de productes animals amb finalitats d'exportació

Reglament (UE) 2021/2306
Reglament delegat (UE) 2021/2306 de la Comissió, de 21 d'octubre del 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives als controls oficials en relació amb les partides de productes ecològics i productes en conversió destinats a la importació a la Unió i al certificat d'inspecció
Reglament delegat (UE) 2022/760 de la Comissió, de 8 d'abril de 2022, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2021/2306 pel que fa a les disposicions transitòries per als certificats d'inspecció expedits a Ucraïna

 

Reglament (UE) 2021/2307
Reglament d'execució (UE) 2021/2307 de la Comissió, de 21 d'octubre del 2021, pel qual s'estableixen normes sobre la documentació i les notificacions exigides per als productes ecològics i en conversió destinats a la importació a la Unió

 

Reglament (UE) 2021/2325
Reglament delegat (UE) 2021/2325 de la Comissió, de 16 de desembre de 2021, pel qual s'estableix, de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, la llista de països tercers i la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts en virtut de l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell per a la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament delegat (UE) 2022/2047 de la Comissió, de 24 d’octubre de 2022, que corregeix el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats de control i determinats organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament delegat (UE) 2022/2049 de la Comissió, de 24 d’octubre de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats i organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament d'execució (UE) 2022/2468 de la Comissió, de 15 de desembre de 2022, pel qual es corregeix el Reglament d'execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de l'organisme de control «IMOCERT Llatinoamèrica Ltda.» a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament d'execució (UE) 2023/186 de la Comissió, de 27 de gener de 2023, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats i organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament d'execució (UE) 2023/2785 de la Comissió, de 14 de desembre de 2023, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats de control i organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió

 

Reglament (UE) 2022/1450
Reglament delegat (UE) 2022/1450 de la Comissió, de 27 de juny de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell quant a l'ús de pinsos proteics no ecològics en la producció de bestiar ecològic com a conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna

 

Reglament (UE) 2023/1195
Reglament delegat (UE) 2023/1195 de la Comissió, de 20 de juny de 2023, pel qual s'estableixen les normes corresponents als detalls i el format de la informació que els Estats membres han de facilitar sobre els resultats de les investigacions oficials relatives als casos de contaminació amb productes o substàncies l'ús de les quals no està autoritzat a la producció ecològica

 

Reglament (UE) 2023/2419
Reglament (UE) 2023/2419 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d'octubre de 2023, referent a l'etiquetatge dels aliments ecològics per a animals de companyiaNORMATIVA DE CONTROLS OFICIALS

 

Reglament (UE) 2017/625
Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzades per garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 999/2001, (CE) núm. 396/2005, (CE) núm. 1069/2009, (CE) núm. 1107/2009, (UE) núm. 1151/2012, (UE) núm. 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) núm. 1/2005 i (CE) núm. 1099/2009 del Consell, i les Directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE i 2008/120/CE del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 854/2004 i (CE) núm. 882/ 2004 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/ 496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE i 97/78/CE del Consell i la Decisió 92/438/CEE del Consell
Reglament delegat (UE) 2019/478 de la Comissió, de 14 de gener de 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecte a les categories de partides que han de ser objecte de controls oficials en els llocs de controls fronterers
Reglament delegat (UE) 2019/2127 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecte a la data d’aplicació de determinades disposicions de les directives 91/496/CEE, 97/78/CE I 2000/29/CE del Consell
Reglament (UE) 2021/1756 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 d'octubre de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/625 pel que fa als controls oficials d’animals i productes d’origen animal exportats de tercers països a la Unió per germanitzar el compliment de la prohibició de determinats usis dels antimicrobians, i el Reglament (CE) núm. 853/2004 relatiu al subministrament directe de carn procedent d’aus de corral i lagomorfs
Reglament delegat (UE) 2021/2292 de la Comissió, de 6 de setembre de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits per a l'entrada a la Unió de partides d'animals productors d'aliments i determinats productes destinats al consum humà

 

Reglament (UE) 2021/2305
Reglament delegat (UE) 2021/2305 de la Comissió, de 21 d’octubre de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives als casos i les condicions en què els productes ecològics i els productes en conversió queden exempts de controls oficials en els llocs de control fronterers i al lloc dels controls oficials per a aquests productes i pel qual es modifiquen els Reglaments Delegats (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 de la Comissió

 

 

Agenda

Juny 2024
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Mitjans de lluita fitosanitària

Llotja PAE

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa