Declaració de l'activitat 2023 i Comunicació de dades al registre (tràmit telemàtic obligatori: fins el 31 de març de 2024)

Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

 

Fes clic per subscriure't i rebre les notícies del CCPAE bisetmanalment

 

Webs d'interès
Gencat.cat Producció Agroalimentària Ecològica
Associació L'Era Formació, revista Agrocultura, Esporus
UE Web europea sobre agricultura ecològica
NOP Agricultura Ecològica als Estats Units d'Amèrica
Prodeca Promotora d'Export. Agroalimentàries
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
INTERECO Agrupa les autoritats de control en AE
EOCC Agrupa autoritats i organismes de control a l'UE
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

Inici arrow Normativa arrow Normativa UE i QNT arrow Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea)
Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea) Imprimir Correu

La normativa marc que regula la producció agroalimentària ecològica a la Unió Europea està recollida al Reglament (UE) 2018/848. És la normativa d'aplicació a tots els països de la Unió Europea (UE), que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control dels productes ecològics.


Tothom qui produeix, elabora, envasa i/o importa productes amb les indicacions de la producció ecològica, biològica o orgànica cal que compleixi amb la normativa i estigui controlat per un organisme o autoritat de control autoritzat per la UE. A Catalunya, l'autoritat de control de la producció ecològica és el CCPAE.

 Secció de la normativa del web de Producció Agroalimentària Ecològica del DACC

 

NOVA NORMATIVA EUROPEA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

(D'APLICACIÓ A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2022)

 

Taula resum:

 

Reglament (UE) 2018/848 Modificat pels Reglaments Delegats (UE) 2020/427;
2020/17942021/6422021/7152021/716;
2021/10062020/16932021/269;
2021/16912021/1697
Reglament d'Execució (UE) 2020/464 Conversió i ramat
Reglament d'Execució (UE) 2021/279 Controls i traçabilitat
Reglament d'Execució (UE) 2021/1165 Productes i substàncies utilitzables
Reglament d'Execució (UE) 2021/1378 Certificació a països tercers
Reglament d'Execució (UE) 2021/2119 Registres i declaracions
Reglament Delegat (UE) 2020/2146 Normes excepcionals
Reglament Delegat (UE) 2021/771 Controls oficials
Reglament Delegat (UE) 2021/1189 Material de reproducció vegetal
Reglament Delegat (UE) 2021/1342 Autoritats i Organismes de països tercers
Reglament Delegat (UE) 2021/1698 Controls
Reglament Delegat (UE) 2021/2325 Importacions

 

Reglaments oficials:


Reglament (UE) 2018/848
Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell.
Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848: publicació de la correcció d'errors dels Reglament (UE) 848/2018 al Diari Oficial de la Unió Europea -DOUE- (11/01/2021)
Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848: publicació de la correcció d'errors dels Reglament (UE) 848/2018 al Diari Oficial de la Unió Europea -DOUE- (11/12/2022)
Modificacions del Reglament
Reglament delegat (UE) 2020/427 de 10 de gener de 2020, que modifica l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell
Reglament (UE) 2020/1693 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de novembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848, sobre producció ecològica i etiquetatge dels
productes ecològics, pel que fa a la data d'aplicació i a altres dates que en ell s'esmenten
Reglament delegat (UE) 2020/1794 de la Comissió, de 16 de setembre de 2020, que modifica la part I de l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848, de el Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a l'ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic
Reglament delegat (UE) 2021/269 de la Comissió, de 4 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2020/427 pel que fa referència a la data d’aplicació de les modificacions de determinades normes de producció aplicables als productes ecològics que figuren a l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell
Reglament Delegat (UE) 2021/642 de la Comissió, de 30 d’octubre de 2020, pel qual es modifica l’annex III del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell pel que fa referència a determinades informacions que han de figurar a l’etiquetatge de productes ecològics
Reglament delegat (UE) 2021/715 de la Comissió, de 20 de gener de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als requisits aplicables als grups d’operadors
Reglament delegat (UE) 2021/716 de la Comissió, de 9 de febrer de 202,1 pel qual es modifica l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència a les normes de producció ecològica aplicables a las llavors germinades i cabdells d’endívies, a l’alimentació per a determinats animals de l’aqüicultura i als tractaments antiparasitaris en l’aqüicultura
Reglament delegat (UE) 2021/1006 de la Comissió, de 12 d’abril de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència al model de certificat que confirma el compliment de les normes de producció ecològica
Reglament delegat (UE) 2021/1691 de la Comissió, de 12 de juliol de 2021, pel qual es modifica l'annex II de l'Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i del Consell quant als requisits d'administració de registres destinats als operadors en el àmbit de la producció ecològica.
Reglament delegat (UE) 2021/1697 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa als criteris per al reconeixement de les autoritats i organismes de control competents per dur a terme controls dels productes ecològics en països tercers, i per a la retirada d'aquest reconeixement
Reglament delegat (UE) 2023/207 de la Comissió, de 24 de novembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa al model de certificat que confirma el compliment de les normes sobre producció ecològica


Reglament (UE) 2020/464
Reglament d'execució (UE) 2020/464 de la Comissió, de 26 de març de 2020, pel qual s’estableixen determinades normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als documents necessaris per al reconeixement retroactiu dels períodes de conversió, la producció de productes ecològics i la informació que els Estats Membres han de facilitar
Modificacions del Reglament

Reglament (CE) 2020/2042 de la Comissió, d’11 de desembre de 2020, que modifica el Reglament d’execució (UE) 464/2020 pel que fa referència a la seva data d’ aplicació i a altres dates pertinents per a l’aplicació del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell sobre producció ecològica

Reglament (CE) 2021/1879 de la Comissió, de 21 d'octubre de 2021, que corregeix determinades versions lingüístiques del Reglament d'Execució (UE) 2020/464 pel qual s'estableixen determinades normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als documents necessaris per al reconeixement retroactiu dels períodes de conversió, la producció de productes ecològics i la informació que els Estats membres han de facilitarReglament (UE) 2020/2146
Reglament delegat (UE) 2020/2146 de la Comissió, de 24 de setembre de 2020, que completa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica


Reglament (UE) 2021/279
Reglament d'execució (UE) 2021/279 de la Comissió, de 22 de febrer de 2021, pel qual s’estableixen normes detallades per executar el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en relació als controls i altres mesures que garanteixen la traçabilitat i el compliment d'allò disposat en matèria de producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics


Reglament (UE) 2021/771
Reglament delegat (UE) 2021/771 de la Comissió, de 21 de gener de 2021, que completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l’establiment de criteris i condicions específiques per als controls de comptabilitat documentada en el marc dels controls oficials de la producció ecològica i els controls oficials dels grups d’operadors


Reglament (UE) 2021/1165
Reglament d'execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, de 15 de juliol de 2021, pel qual s'autoritzen determinats productes i substàncies per al seu ús en la producció ecològica i s'estableixen les seves llistes
Reglament d'execució (UE) 2023/121 de la Comissió, de 17 de gener de 2023, pel qual es modifica i corregeix el Reglament d’execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, de 15 de juliol de 2021, pel qual s’autoritzen determinats productes i substàncies pel seu ús en la producció ecològica i s’estableixen les seves llistes.
Reglament d'execució (UE) 2023/2229 de la Comissió de 25 d’octubre de 2023 pel qual es modifica i corregeix el Reglament d’execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, pel qual s’autoritzen determinats productes i substàncies per el seu ús en la producció ecològica i s’estableixen les seves llistes.


Reglament (UE) 2021/1189
Reglament delegat (UE) 2021/1189 de la Comissió, de 7 de maig de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell pel que fa a la producció i comercialització de materials de reproducció vegetal de material heterogeni ecològic de determinats gèneres o espècies


Reglament (UE) 2021/1342
Reglament delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió, de 27 de maig de 2021, que completa el Reglament (UE) 848/2018 de el Parlament Europeu i de Consell amb normes sobre la informació que han d'enviar els països tercers i les autoritats i organismes de control a efectes de la supervisió del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, en relació amb els productes ecològics importats, i sobre les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió
Reglament delegat (UE) 2024/230 de la Comissió, de 25 d'octubre de 2023, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió pel que fa a la informació que han d'enviar els tercers països i les autoritats i organismes de control als efectes de la supervisió del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, ia les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió.


Reglament (UE) 2021/1378
Reglament d'execució (UE) 2021/1378 de la Comissió, de 19 d'agost de 2021, pel qual s'estableixen determinades normes relatives al certificat expedit als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers que intervenen en les importacions de productes ecològics i en conversió a la Unió i pel qual s'estableix la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts de conformitat amb el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell
Reglament d'execució (UE) 2021/2119 de la Comissió, d'1 de desembre del 2021, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació relatives a determinats registres i declaracions exigits als operadors i grups d'operadors i als mitjans tècnics per a l'expedició de certificats de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/1378 de la Comissió pel que fa a l'expedició del certificat als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers.


Reglament (UE) 2021/1698
Reglament delegat (UE) 2021/1698 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, que complementa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell amb requisits de procediment per al reconeixement d'autoritats de control i organismes de control competents per dur a terme controls dels operadors i grups d'operadors certificats ecològics i de productes ecològics a tercers països així com amb normes sobre la seva supervisió i els controls i altres accions que han de realitzar aquestes autoritats de control i organismes de control


Reglament (UE) 2021/2119
Reglament d'execució (UE) 2021/2119 de la Comissió, d'1 de desembre del 2021, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació relatives a determinats registres i declaracions exigits als operadors i grups d'operadors i als mitjans tècnics per a l'expedició de certificats de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/1378 de la Comissió pel que fa a l'expedició del certificat als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers.


Reglament (UE) 2021/2304
Reglament delegat (UE) 2021/2304 de la Comissió, de 18 d'octubre del 2021, pel qual es complementa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives a l'expedició de certificats complementaris que acreditin que no es fan servir antibiòtics a la producció ecològica de productes animals amb finalitats d'exportació

Reglament (UE) 2021/2306
Reglament delegat (UE) 2021/2306 de la Comissió, de 21 d'octubre del 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives als controls oficials en relació amb les partides de productes ecològics i productes en conversió destinats a la importació a la Unió i al certificat d'inspecció
Reglament delegat (UE) 2022/760 de la Comissió, de 8 d'abril de 2022, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2021/2306 pel que fa a les disposicions transitòries per als certificats d'inspecció expedits a Ucraïna

 

Reglament (UE) 2021/2307
Reglament d'execució (UE) 2021/2307 de la Comissió, de 21 d'octubre del 2021, pel qual s'estableixen normes sobre la documentació i les notificacions exigides per als productes ecològics i en conversió destinats a la importació a la Unió

 

Reglament (UE) 2021/2325
Reglament delegat (UE) 2021/2325 de la Comissió, de 16 de desembre de 2021, pel qual s'estableix, de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, la llista de països tercers i la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts en virtut de l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell per a la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament delegat (UE) 2022/2047 de la Comissió, de 24 d’octubre de 2022, que corregeix el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats de control i determinats organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament delegat (UE) 2022/2049 de la Comissió, de 24 d’octubre de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats i organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament d'execució (UE) 2022/2468 de la Comissió, de 15 de desembre de 2022, pel qual es corregeix el Reglament d'execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de l'organisme de control «IMOCERT Llatinoamèrica Ltda.» a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament d'execució (UE) 2023/186 de la Comissió, de 27 de gener de 2023, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats i organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió
Reglament d'execució (UE) 2023/2785 de la Comissió, de 14 de desembre de 2023, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/2325 pel que fa al reconeixement de determinades autoritats de control i organismes de control a efectes de la importació de productes ecològics a la Unió

 

Reglament (UE) 2022/1450
Reglament delegat (UE) 2022/1450 de la Comissió, de 27 de juny de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell quant a l'ús de pinsos proteics no ecològics en la producció de bestiar ecològic com a conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna

 

Reglament (UE) 2023/1195
Reglament delegat (UE) 2023/1195 de la Comissió, de 20 de juny de 2023, pel qual s'estableixen les normes corresponents als detalls i el format de la informació que els Estats membres han de facilitar sobre els resultats de les investigacions oficials relatives als casos de contaminació amb productes o substàncies l'ús de les quals no està autoritzat a la producció ecològica

 

Reglament (UE) 2023/2419
Reglament (UE) 2023/2419 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d'octubre de 2023, referent a l'etiquetatge dels aliments ecològics per a animals de companyiaNORMATIVA DE CONTROLS OFICIALS

 

Reglament (UE) 2017/625
Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzades per garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 999/2001, (CE) núm. 396/2005, (CE) núm. 1069/2009, (CE) núm. 1107/2009, (UE) núm. 1151/2012, (UE) núm. 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) núm. 1/2005 i (CE) núm. 1099/2009 del Consell, i les Directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE i 2008/120/CE del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 854/2004 i (CE) núm. 882/ 2004 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/ 496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE i 97/78/CE del Consell i la Decisió 92/438/CEE del Consell
Reglament delegat (UE) 2019/478 de la Comissió, de 14 de gener de 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecte a les categories de partides que han de ser objecte de controls oficials en els llocs de controls fronterers
Reglament delegat (UE) 2019/2127 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecte a la data d’aplicació de determinades disposicions de les directives 91/496/CEE, 97/78/CE I 2000/29/CE del Consell
Reglament (UE) 2021/1756 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 d'octubre de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/625 pel que fa als controls oficials d’animals i productes d’origen animal exportats de tercers països a la Unió per germanitzar el compliment de la prohibició de determinats usis dels antimicrobians, i el Reglament (CE) núm. 853/2004 relatiu al subministrament directe de carn procedent d’aus de corral i lagomorfs
Reglament delegat (UE) 2021/2292 de la Comissió, de 6 de setembre de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits per a l'entrada a la Unió de partides d'animals productors d'aliments i determinats productes destinats al consum humà

 

Reglament (UE) 2021/2305
Reglament delegat (UE) 2021/2305 de la Comissió, de 21 d’octubre de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives als casos i les condicions en què els productes ecològics i els productes en conversió queden exempts de controls oficials en els llocs de control fronterers i al lloc dels controls oficials per a aquests productes i pel qual es modifiquen els Reglaments Delegats (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 de la Comissió

 

 

Agenda

Abril 2024
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

 

Llotja PAE

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa