Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Procedures arrow Tràmits arrow Importacions: normativa i procediments
Importacions: normativa i procediments Print E-mail

El Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel què es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, regula, entre d’altres temes, l’intercanvi de productes ecològics amb països tercers. 

Per tant, qualsevol operador que vulgui importar un producte ecològic a la UE procedent d’un país tercer, ha d’estar sotmès al control i la certificació de la producció ecològica. En el cas de Catalunya, els operadors han de constar inscrits a la secció d’importadors del registre d’operadors del Consell. Per fer-ho, cal presentar la sol·licitud d’inscripció / ampliació per a elaboració, comercialització i/o importació i els annexos corresponents, seguint procediment descrit al tràmit 'Comercialització de producte i etiquetatge'.

A més, l’importador ha de garantir que totes les instal·lacions per les quals passi el producte ecològic importat, també estiguin sotmeses a control. Els operadors que realitzin les funcions de primers destinataris (operador a qui l’importador lliura la partida després del despatx a lliure pràctica i que recull aquesta per a la seva posterior preparació o comercialització), també han d’estar sotmesos als controls de la producció ecològica i, com en el cas dels importadors, si desenvolupen la seva activitat dins a Catalunya, cal que constin inscrits al registre d’operadors del Consell. Per fer-ho, cal presentar la sol·licitud d’inscripció / ampliació per a elaboració, comercialització i/o importació i els annexos corresponents, seguint les indicacions que podeu trobar al tràmit 'Inscripció/Ampliació'.

 

Traces

La Comissió Europea va desenvolupar un sistema electrònic per a les importacions de productes ecològics, dins el sistema informàtic veterinari integrat TRACES. Mitjançant aquest sistema, es porta el control de totes les importacions de productes ecològics a la UE.

Totes les importacions de productes ecològics a la UE procedents d’un país tercer, han d’anar acompanyades d’un certificat d’inspecció (COI), què ha d’estar emès i validat a TRACES. Per tal de poder tramitar aquests COIs a TRACES, és necessari que els operadors de la UE que desenvolupin les funcions d’importador i/o primer destinatari, estigui registrats i validats a TRACES.

Per tal de poder facilitar el registre com a operadors a TRACES i que pugueu veure tot el flux dels COIs dins de TRACES, el CCPAE ha creat les següents guies:

 


 Guia per a la importació de productes ecològics [PDF]


 Annex 1 - Registre dels operadors a TRACES [PDF]


 Annex 2 - Els COIs a TRACES [PDF]

 

 

Procediment per a la importació de productes ecològics

Els passos a seguir per poder fer importacions de productes ecològics a la UE procedents de països tercers queden recollits a la Guia publicada pel Consell. Tanmateix, a continuació resumim el procediment:

Abans de començar qualsevol importació:

– Estar inscrit i certificat al CCPAE com a importador i/o primer destinatari de productes ecològics

– Donar-se d’alta al TRACES i estar validat com a importador i/o primer destinatari.

 

Per fer importacions:

Abans de l’arribada del producte importat:

– Disposar d’un COI per al producte a importat (pot ser creat per l’importador, l’exportador o l’autoritat o organisme de control de l’exportador).

– Notificar al CCPAE la importació (veure apartat següent)

– Presentar el COI a un punt de control fronterer o punt de despatx a lliure pràctica per a productes ecològics de la UE. En el cas d’Espanya és el S.I. SOIVRE. Aquest control és addicional als controls duaners rutinaris. Sense aquest control el producte importat perd la qualificació ecològica.

 

Un cop arriba el producte importat a la UE:

– Verificar l’arribada de la partida (primer destinatari) i validar el COI.

– Si en qualsevol dels passos anteriors, es detecta qualsevol incidència, cal notificar-ho de manera immediata al CCPAE (mitjançant la bústia de correu electrònic

 

Per comercialitzar el producte importat:

– Abans de comercialitzar un producte com a ecològic, cal que l’importador el tingui inclòs al certificat de conformitat.

– Per tal d’incloure els productes importats al certificat de conformitat de l’importador, cal presentar la sol·licitud de comercialització de producte importat (FR445) al CCPAE, seguint el procediment descrit procediment descrit al tràmit 'Comercialització de producte i etiquetatge'.

Imprescindible: tot i que l’importador presenti la sol·licitud de comercialització i el producte importat hagi quedat inclòs al certificat de conformitat, és imprescindible disposar d’un COI signat i validat a totes les caselles per poder començar la comercialització.

 

Notificar al CCPAE la importació de productes ecològics

Segons l’article 3 del Reglament (UE) 2021/2307, l’importador o l’operador responsable de la partida, ha de notificar la importació prèviament a l’arribada de la partida al punt de control fronterer o al punt de despatx a lliure pràctica (SOIVRE en el cas d’Espanya), emplenant la casella 20 del COI. 

La notificació s’ha de fer al menys 1 dia laborable abans de la data d’arribada prevista. Un cop s’hagi emplenat aquesta casella 20, cal omplir el formulari de notificació prèvia d’importacions:

 


 Formulari de notificació prèvia d'importacions [GForms]


Registres documentals

La normativa de producció ecològica recull els registres que els operadors ecològics han de portar per tal de poder comprovar el compliment dels requisits de control establerts. Per facilitar la feina als operadors, des del CCPAE hem creat uns models de registres que recullen tota la informació mínima que han de registrar els operadors. Aquests models de registres es poden consultar a l'apartat 'Models de registre'.

A més, els importadors i primers destinataris, han de registrar les dades de les importacions de productes ecològics que realitzin. Per aquesta feina, hem creat els següents models. Podeu fer servir directament aquest model o un de propi amb la mateixa informació mínima que es recull en els nostres models:

 

Registre de verificació dels COIs pels importadors FR444-00
Registre de verificació dels COIs pels primers destinataris FR443-00


Normativa per a la importació de productes ecològics dins de la UE

La normativa marc que regula la producció agroalimentària ecològica a la Unió Europea està recollida al Reglament (UE) 2018/848. És la normativa d'aplicació a tots els països de la Unió Europea (UE), que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control dels productes ecològics.

A més, d’aquest Reglament (UE) 2018/848, s’han publicat més reglaments per tal de complementar-ho. Els reglaments següents i les seves modificacions regulen amb més detall tots els aspectes referents a la importació de productes ecològics a la UE:

Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell.

Reglament delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió, de 27 de maig de 2021, que completa el Reglament (UE) 848/2018 de el Parlament Europeu i de Consell amb normes sobre la informació que han d'enviar els països tercers i les autoritats i organismes de control a efectes de la supervisió del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, en relació amb els productes ecològics importats, i sobre les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió

Reglament d'execució (UE) 2021/1378 de la Comissió, de 19 d'agost de 2021, pel qual s'estableixen determinades normes relatives al certificat expedit als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers que intervenen en les importacions de productes ecològics i en conversió a la Unió i pel qual s'estableix la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts de conformitat amb el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell

Reglament delegat (UE) 2021/1698 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, que complementa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell amb requisits de procediment per al reconeixement d'autoritats de control i organismes de control competents per dur a terme controls dels operadors i grups d'operadors certificats ecològics i de productes ecològics a tercers països així com amb normes sobre la seva supervisió i els controls i altres accions que han de realitzar aquestes autoritats de control i organismes de control

Reglament delegat (UE) 2021/2305 de la Comissió, de 21 d’octubre de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives als casos i les condicions en què els productes ecològics i els productes en conversió queden exempts de controls oficials en els llocs de control fronterers i al lloc dels controls oficials per a aquests productes i pel qual es modifiquen els Reglaments Delegats (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 de la Comissió

Reglament delegat (UE) 2021/2306 de la Comissió, de 21 d'octubre del 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell amb normes relatives als controls oficials en relació amb les partides de productes ecològics i productes en conversió destinats a la importació a la Unió i al certificat d'inspecció

Reglament d'execució (UE) 2021/2307 de la Comissió, de 21 d'octubre del 2021, pel qual s'estableixen normes sobre la documentació i les notificacions exigides per als productes ecològics i en conversió destinats a la importació a la Unió

Reglament delegat (UE) 2021/2325 de la Comissió, de 16 de desembre de 2021, pel qual s'estableix, de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, la llista de països tercers i la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts en virtut de l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell per a la importació de productes ecològics a la Unió

 

Informació relacionada:


Més informació sobre importacions:

 Web de la UE


Més informació sobre els controls al punt d’entrada:

 Web comerç del govern central


Més informació sobre Traces:

 TRACES NT Documentation

TRACES NT Documentation - Preguntes freqüents

 

Schedule

June 2024
M T W T F S S
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Mitjans de lluita fitosanitària

Llotja PAE

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa