Petició logotip CCPAE:
Nom*:
Cognoms*:
DNI*:
Codi d'inscrit al CCPAE*: CT /
/
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Tel.*:
Correu-e*:
Condicions:

- El logotip de producte del CCPAE és d'ús exclusiu dels operadors inscrits al CCPAE, i només per a productes i formats de publicitat amb la seva corresponent autorització.

- Un ús indegut del logotip de producte del CCPAE pot derivar en denúncia.