Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Regulation arrow Normativa UE i QNT arrow Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea)
Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea) Print E-mail

La normativa que regula la producció agroalimentària ecològica està recollida als Reglaments (CE) 834/2007, 889/2008 i 1235/2008. És una regulació vàlida en tots els països de la Unió Europea, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d’aquests productes.

Tothom qui produeixi, elabori, envasi o importi productes amb les indicacions d’agricultura ecològica, biològica o orgànica cal que compleixi la normativa i estigui autoritzat per un organisme de control autoritzat. A Catalunya, aquest organisme és el CCPAE.


Normativa compilada (versions NO oficials):

 Secció de la normativa del web de Producció Agroalimentària Ecològica del DARP

Reglament 889/2008 (compilat -en castellà-)

Reglament 1235/2008 (compilat -en castellà-)

 

Reglaments (versions oficials):


Reglament 848/2018
Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell. Serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2021.

Reglament 834/2007
Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91
Modificacions del Reglament

Reglament (CE) 967/2008 del Consell, de 29 de setembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics


Reglament 889/2008
Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre, de 2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Modificacions del Reglament
Reglament (CE) 1254/2008 de la Comissió, de 15 de desembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament (CE) 710/2009 de la Comissió, de 5 d'agost de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa referència a la fixació de disposicions d'aplicació per a la producció ecològica d'animals de l'aqüicultura i d'algues marines
Reglament (CE) 271/2010 de la Comissió, de 24 de març de 2010, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència al logotip de producció ecológica de la Unió Europea
Reglament d'execució (UE) 344/2011 de la Comissió, de 8 d'abril de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 426/2011 de la Comissió, de 2 de maig de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
Reglament d'execució (UE) 203/2012 de la Comissió, de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les disposicions d'aplicació referents al vi ecològic
Reglament d'execució (UE) 505/2012 de la Comissió, de 14 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 392/2013 de la Comissió, de 29 d'abril de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa referència al règim de control de la producció ecològica
Reglament d'execució (UE) 1030/2013 de la Comissió, de 24 d'octubre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 1364/2013 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a la utilització de juvenils de l'aqüicultura ecològica i de material de reproducció de musclos bivalvos no ecològics a l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 354/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 836/2014 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 1358/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa a la procedència dels animals de l'aqüicultura ecològica, les pràctiques zootècniques aqüícoles, els pinsos per als animals de la aqüicultura ecològica i els productes i substàncies autoritzats per al seu ús en l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 673/2016 de la Comissió, de 29 d'abril de 2016, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 838/2017 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que fa als pinsos destinats a determinats animals de l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 2273/2017 de la Comissió, de 8 de desembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa a l'ampliació de termini d'excepcions en relació a la utilització d’animals no ecològics en explotacions ecològiques i a la utilització de pinsos no ecològics d’origen vegetal i animal per als animals ecològics
Reglament d'execució (UE) 1584/2018 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 2164/2019 de la Comissió, de 17 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control

Reglament 1235/2008
Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de setembre de 2008, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Modificacions del Reglament
Reglament (CE) 537/2009 de la Comissió, de 19 de juny de 2009, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraria obtinguts mitjançant producció ecològica per poder ser comercialitzats en la Comunitat
Reglament (CE) 471/2010 de la Comissió, de 31 de maig de 2010, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraris, obtinguts mitjançant producció ecològica, per a poder ser comercialitzats en la Unió
Reglament d'execució (UE) 590/2011 de la Comissió, de 20 de juny de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1084/2011 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2011, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1267/2011 de la Comissió, de 6 de desembre de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
Reglament d'execució (UE) 508/2012 de la Comissió, de 20 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 751/2012 de la Comissió, de 16 d'agost de 2012, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 125/2013 de la Comissió, de 13 de febrer de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 567/2013 de la Comissió, de 18 de juny de 2013, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 586/2013 de la Comissió, de 20 de juny de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers i s'estableixen excepcions al Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència a la data de presentació de l'informe anual
Reglament d'execució (UE) 355/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 442/2014 de la Comissió, de 30 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa a les sol·licituds d'inclusió a la llista de països tercers reconeguts a fins d'equivalència en relació amb la importació de productes ecològics
Reglament d'execució (UE) 644/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 829/2014 de la Comissió, de 30 de juliol de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1287/2014 de la Comissió, de 28 de novembre de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 131/2015 de la Comissió, de 23 de gener de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 931/2015 de la Comissió, de 17 de juny de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1980/2015 de la Comissió, de 4 de novembre de 2015, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 2345/2015 de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 459/2016 de la Comissió, de 18 de març de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 910/2016 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1330/2016 de la Comissió, de 2 d'agost de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1842/2016 de la Comissió, de 14 d'octubre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa al certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa als requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i a la transmissió d'informació
Reglament d'execució (UE) 2259/2016 de la Comissió, de 15 de desembre de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 872/2017 de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 1473/2017 de la Comissió, de 14 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 2329/2017 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 949/2018 de la Comissió, de 3 de juliol de 2018, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 39/2019 de la Comissió, de 10 de gener de 2019, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 446/2019 de la Comissió, de 19 de març de 2019, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 25/2020 de la Comissió, de 13 de gener de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 479/2020 de la Comissió, d'1 d'abril de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 786/2020 de la Comissió, de 15 de juny de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països

 

Decisions:

 

Decisió (UE) 2307/2008 del Consell, de 9 d'octubre de 2017, relativa a la celebració de l'Acord entre la Unió Europea i la República de Xile sobre el comerç de productes orgànics/ecològics

 

Apartats relacionats:

Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica

 Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics

 

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

Participa al Concurs de Fotografia del CCPAE! 100€ per a les 12 guanyadores + mes del Calendari Ecològic 2020 + 100€ extra per a la foto de portada!

 

 

Schedule

October 2020
M T W T F S S
2829301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE