Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

Fes clic per subscriure't i rebre les notícies del CCPAE bisetmanalment

 

Webs d'interès
Gencat.cat Producció Agroalimentària Ecològica
Parc a Taula Guia anual de la Diputació de Barcelona
Associació L'Era Formació, revista Agrocultura, Esporus
UE Web europea sobre agricultura ecològica
NOP Agricultura Ecològica als Estats Units d'Amèrica
Prodeca Promotora d'Export. Agroalimentàries
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
INTERECO Agrupa les autoritats de control en AE
EOCC Agrupa autoritats i organismes de control a l'UE
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

Inici arrow Normativa arrow Normativa UE i QNT arrow Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea)
Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea) Imprimir Correu

La normativa que regula la producció agroalimentària ecològica està recollida als Reglaments (CE) 834/2007, 889/2008 i 1235/2008. És una regulació vàlida en tots els països de la Unió Europea, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d’aquests productes.

Tothom qui produeixi, elabori, envasi o importi productes amb les indicacions d’agricultura ecològica, biològica o orgànica cal que compleixi la normativa i estigui autoritzat per un organisme de control autoritzat. A Catalunya, aquest organisme és el CCPAE.


Normativa compilada (versions NO oficials):

 Secció de la normativa del web de Producció Agroalimentària Ecològica del DARP

Reglament 889/2008 (compilat -en castellà-)

Reglament 1235/2008 (compilat -en castellà-)

 

Reglaments (versions oficials):


NOVA NORMATIVA D'APLICACIÓ A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2022


Reglament (UE) 2018/848
Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell.
Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848: publicació de la correcció d'errors dels Reglament (UE) 848/2018 al Diari Oficial de la Unió Europea -DOUE- (11/01/2021)
Modificacions del Reglament
Reglament delegat (UE) 2020/427 de 10 de gener de 2020, que modifica l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell
Reglament (UE) 2020/1693 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de novembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848, sobre producció ecològica i etiquetatge dels
productes ecològics, pel que fa a la data d'aplicació i a altres dates que en ell s'esmenten
Reglament delegat (UE) 2020/1794 de la Comissió, de 16 de setembre de 2020, que modifica la part I de l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848, de el Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a l'ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic
Reglament delegat (UE) 2021/269 de la Comissió, de 4 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2020/427 pel que fa referència a la data d’aplicació de les modificacions de determinades normes de producció aplicables als productes ecològics que figuren a l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell
Reglament Delegat (UE) 2021/642 de la Comissió, de 30 d’octubre de 2020, pel qual es modifica l’annex III del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell pel que fa referència a determinades informacions que han de figurar a l’etiquetatge de productes ecològics
Reglament delegat (UE) 2021/715 de la Comissió, de 20 de gener de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als requisits aplicables als grups d’operadors
Reglament delegat (UE) 2021/716 de la Comissió, de 9 de febrer de 202,1 pel qual es modifica l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència a les normes de producció ecològica aplicables a las llavors germinades i cabdells d’endívies, a l’alimentació per a determinats animals de l’aqüicultura i als tractaments antiparasitaris en l’aqüicultura
Reglament delegat (UE) 2021/1006 de la Comissió, de 12 d’abril de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència al model de certificat que confirma el compliment de les normes de producció ecològica
Reglament delegat (UE) 2021/1691 de la Comissió, de 12 de juliol de 2021, pel qual es modifica l'annex II de l'Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i del Consell quant als requisits d'administració de registres destinats als operadors en el àmbit de la producció ecològica.
Reglament delegat (UE) 2021/1697 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa als criteris per al reconeixement de les autoritats i organismes de control competents per dur a terme controls dels productes ecològics en països tercers, i per a la retirada d'aquest reconeixement


Reglament (UE) 2020/464
Reglament delegat (UE) 2020/464 de la Comissió, de 26 de març de 2020, pel qual s’estableixen determinades normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als documents necessaris per al reconeixement retroactiu dels períodes de conversió, la producció de productes ecològics i la informació que els Estats Membres han de facilitar
Modificacions del Reglament

Reglament (CE) 2020/2042 de la Comissió, d’11 de desembre de 2020, que modifica el Reglament d’ Execució (UE) 464/2020 pel que fa referència a la seva data d’ aplicació i a altres dates pertinents per a l’aplicació del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell sobre producció ecològicaReglament (UE) 2020/2146
Reglament delegat (UE) 2020/2146 de la Comissió, de 24 de setembre de 2020, que completa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica


Reglament (UE) 2021/279
Reglament delegat (UE) 2021/279 de la Comissió, de 22 de febrer de 2021, pel qual s’estableixen normes detallades per executar el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en relació als controls i altres mesures que garanteixen la traçabilitat i el compliment d'allò disposat en matèria de producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics


Reglament (UE) 2021/771
Reglament delegat (UE) 2021/771 de la Comissió, de 21 de gener de 2021, que complementa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l’establiment de criteris i condicions específiques per als controls de comptabilitat documentada en el marc dels controls oficials de la producció ecològica i els controls oficials dels grups d’operadors


Reglament (UE) 2021/1165
Reglament d'execució (UE) 2021/1165 de la Comissió, de 15 de juliol de 2021, pel qual s'autoritzen determinats productes i substàncies per al seu ús en la producció ecològica i s'estableixen les seves llistes


Reglament (UE) 2021/1189
Reglament delegat (UE) 2021/1189 de la Comissió, de 7 de maig de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell pel que fa a la producció i comercialització de materials de reproducció vegetal de material heterogeni ecològic de determinats gèneres o espècies


Reglament (UE) 2021/1342
Reglament delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió, de 27 de maig de 2021, que completa el Reglament (UE) 848/2018 de el Parlament Europeu i de Consell amb normes sobre la informació que han d'enviar els països tercers i les autoritats i organismes de control a efectes de la supervisió del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, en relació amb els productes ecològics importats, i sobre les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió


Reglament (UE) 2021/1378
Reglament d'execució (UE) 2021/1378 de la Comissió, de 19 d'agost de 2021, pel qual s'estableixen determinades normes relatives al certificat expedit als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers que intervenen en les importacions de productes ecològics i en conversió a la Unió i pel qual s'estableix la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts de conformitat amb el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i de Consell


Reglament (UE) 2021/1698
Reglament d'execució (UE) 2021/1698 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, que complementa el Reglament (UE) 2018/848 de el Parlament Europeu i de Consell amb requisits de procediment per al reconeixement d'autoritats de control i organismes de control competents per dur a terme controls dels operadors i grups d'operadors certificats ecològics i de productes ecològics a tercers països així com amb normes sobre la seva supervisió i els controls i altres accions que han de realitzar aquestes autoritats de control i organismes de controlNORMATIVA D'APLICACIÓ FINS EL 31 DE DESEMBRE 2021Reglament 834/2007
Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91
Modificacions del Reglament

Reglament (CE) 967/2008 del Consell, de 29 de setembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics


Reglament 889/2008
Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre, de 2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Modificacions del Reglament
Reglament (CE) 1254/2008 de la Comissió, de 15 de desembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament (CE) 710/2009 de la Comissió, de 5 d'agost de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa referència a la fixació de disposicions d'aplicació per a la producció ecològica d'animals de l'aqüicultura i d'algues marines
Reglament (CE) 271/2010 de la Comissió, de 24 de març de 2010, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència al logotip de producció ecológica de la Unió Europea
Reglament d'execució (UE) 344/2011 de la Comissió, de 8 d'abril de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 426/2011 de la Comissió, de 2 de maig de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
Reglament d'execució (UE) 203/2012 de la Comissió, de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les disposicions d'aplicació referents al vi ecològic
Reglament d'execució (UE) 505/2012 de la Comissió, de 14 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 392/2013 de la Comissió, de 29 d'abril de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa referència al règim de control de la producció ecològica
Reglament d'execució (UE) 1030/2013 de la Comissió, de 24 d'octubre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 1364/2013 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a la utilització de juvenils de l'aqüicultura ecològica i de material de reproducció de musclos bivalvos no ecològics a l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 354/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 836/2014 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 1358/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa a la procedència dels animals de l'aqüicultura ecològica, les pràctiques zootècniques aqüícoles, els pinsos per als animals de la aqüicultura ecològica i els productes i substàncies autoritzats per al seu ús en l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 673/2016 de la Comissió, de 29 d'abril de 2016, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 838/2017 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que fa als pinsos destinats a determinats animals de l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 2273/2017 de la Comissió, de 8 de desembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa a l'ampliació de termini d'excepcions en relació a la utilització d’animals no ecològics en explotacions ecològiques i a la utilització de pinsos no ecològics d’origen vegetal i animal per als animals ecològics
Reglament d'execució (UE) 1584/2018 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 2164/2019 de la Comissió, de 17 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d’execució (UE) 977/2020 de la Comissió, de 7 de juliol de 2020, pel qual s’estableixen excepcions al que disposen el Reglament (CE) 889/2008 i el Reglament (CE) 1235/2008, en relació amb els controls de la producció de productes ecològics, a causa a la pandèmia de COVID-19
Reglament d’execució (UE) 1667/2020 de la Comissió, de 10 de novembre de 2020, el qual modifica el Reglament d’ Execució (UE) 2020/977 pel que fa referència al període d’aplicació de les mesures temporals en relació amb els controls de la producció de productes ecològics
Reglament d’execució (UE) 181/2021 de la Comissió, de 15 de febrer de 2021, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i control
Reglament d’execució (UE) 772/2021 de la Comissió, de 10 de maig de 2021, que modifica el Reglament d’execució (UE) 2020/977 pel que fa a les mesures temporals en relació als controls de la producció de productes ecològics, en particular el període d’aplicació
Reglament d’execució (UE) 1325/2021 de la Comissió, de 10 d'agost de 2021, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 977/2020 pel que fa referència al període d'aplicació de les mesures temporals en relació amb els controls de la producció de productes ecològics

Reglament 1235/2008
Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de setembre de 2008, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Modificacions del Reglament
Reglament (CE) 537/2009 de la Comissió, de 19 de juny de 2009, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraria obtinguts mitjançant producció ecològica per poder ser comercialitzats en la Comunitat
Reglament (CE) 471/2010 de la Comissió, de 31 de maig de 2010, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraris, obtinguts mitjançant producció ecològica, per a poder ser comercialitzats en la Unió
Reglament d'execució (UE) 590/2011 de la Comissió, de 20 de juny de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1084/2011 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2011, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1267/2011 de la Comissió, de 6 de desembre de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
Reglament d'execució (UE) 508/2012 de la Comissió, de 20 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 751/2012 de la Comissió, de 16 d'agost de 2012, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 125/2013 de la Comissió, de 13 de febrer de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 567/2013 de la Comissió, de 18 de juny de 2013, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 586/2013 de la Comissió, de 20 de juny de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers i s'estableixen excepcions al Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència a la data de presentació de l'informe anual
Reglament d'execució (UE) 355/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 442/2014 de la Comissió, de 30 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa a les sol·licituds d'inclusió a la llista de països tercers reconeguts a fins d'equivalència en relació amb la importació de productes ecològics
Reglament d'execució (UE) 644/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 829/2014 de la Comissió, de 30 de juliol de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1287/2014 de la Comissió, de 28 de novembre de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 131/2015 de la Comissió, de 23 de gener de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 931/2015 de la Comissió, de 17 de juny de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1980/2015 de la Comissió, de 4 de novembre de 2015, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 2345/2015 de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 459/2016 de la Comissió, de 18 de març de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 910/2016 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1330/2016 de la Comissió, de 2 d'agost de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1842/2016 de la Comissió, de 14 d'octubre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa al certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa als requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i a la transmissió d'informació
Reglament d'execució (UE) 2259/2016 de la Comissió, de 15 de desembre de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 872/2017 de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 1473/2017 de la Comissió, de 14 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 2329/2017 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 949/2018 de la Comissió, de 3 de juliol de 2018, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 39/2019 de la Comissió, de 10 de gener de 2019, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 446/2019 de la Comissió, de 19 de març de 2019, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 25/2020 de la Comissió, de 13 de gener de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 479/2020 de la Comissió, d'1 d'abril de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 786/2020 de la Comissió, de 15 de juny de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 1667/2020 de la Comissió, de 10 de novembre de 2020, que modifica el Reglament d’ Execució (UE) 977/2020 pel que fa referència al període d’aplicació de les mesures temporals en relació amb els controls de la producció de productes ecològics
Reglament d'execució (UE) 2196/2020 de la Comissió, de 17 de desembre de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d’execució (UE) 461/2021 de la Comissió, de 16 de març de 2021, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència a la data de recepció de les sol·licituds de reconeixement d’autoritats i organismes de control a efectes de l’equivalència en virtut dels règims d’importació de productes ecològics basats en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell
Reglament d’execució (UE) 772/2021 de la Comissió, de 17 de desembre de 2020, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països

 

Decisions:

 

Decisió (UE) 2307/2008 del Consell, de 9 d'octubre de 2017, relativa a la celebració de l'Acord entre la Unió Europea i la República de Xile sobre el comerç de productes orgànics/ecològics

 

Apartats relacionats:

Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica

 Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics

 

 

Aconsegueix el teu Calendari Ecològic 2022! Només enviament a domicili

 

Agenda

Gener 2022
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dj
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya corresponents al 2020

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE