Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Click here to send us your query online

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Blog
Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea)

La normativa que regula la producció agroalimentària ecològica està recollida als Reglaments (CE) 834/2007, 889/2008 i 1235/2008. És una regulació vàlida en tots els països de la Unió Europea, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d’aquests productes.

Tothom qui produeixi, elabori, envasi o importi productes amb les indicacions d’agricultura ecològica, biològica o orgànica cal que compleixi la normativa i estigui autoritzat per un organisme de control autoritzat. A Catalunya, aquest organisme és el CCPAE.


Normativa compilada (versions NO oficials):

 Secció de la normativa del web de Producció Agroalimentària Ecològica del DARP

Reglament 889/2008 (compilat -en castellà-)

Reglament 1235/2008 (compilat -en castellà-)

 

Reglaments (versions oficials):


Reglament 848/2018
Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell. Serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2021.

Reglament 834/2007
Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91
Modificacions del Reglament

Reglament (CE) 967/2008 del Consell, de 29 de setembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics


Reglament 889/2008
Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre, de 2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Modificacions del Reglament
Reglament (CE) 1254/2008 de la Comissió, de 15 de desembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament (CE) 710/2009 de la Comissió, de 5 d'agost de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa referència a la fixació de disposicions d'aplicació per a la producció ecològica d'animals de l'aqüicultura i d'algues marines
Reglament (CE) 271/2010 de la Comissió, de 24 de març de 2010, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència al logotip de producció ecológica de la Unió Europea
Reglament d'execució (UE) 344/2011 de la Comissió, de 8 d'abril de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 426/2011 de la Comissió, de 2 de maig de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
Reglament d'execució (UE) 203/2012 de la Comissió, de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les disposicions d'aplicació referents al vi ecològic
Reglament d'execució (UE) 505/2012 de la Comissió, de 14 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 392/2013 de la Comissió, de 29 d'abril de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa referència al règim de control de la producció ecològica
Reglament d'execució (UE) 1030/2013 de la Comissió, de 24 d'octubre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 1364/2013 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a la utilització de juvenils de l'aqüicultura ecològica i de material de reproducció de musclos bivalvos no ecològics a l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 354/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 836/2014 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 1358/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa a la procedència dels animals de l'aqüicultura ecològica, les pràctiques zootècniques aqüícoles, els pinsos per als animals de la aqüicultura ecològica i els productes i substàncies autoritzats per al seu ús en l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 673/2016 de la Comissió, de 29 d'abril de 2016, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
Reglament d'execució (UE) 838/2017 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que fa als pinsos destinats a determinats animals de l'aqüicultura ecològica
Reglament d'execució (UE) 2273/2017 de la Comissió, de 8 de desembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa a l'ampliació de termini d'excepcions en relació a la utilització d’animals no ecològics en explotacions ecològiques i a la utilització de pinsos no ecològics d’origen vegetal i animal per als animals ecològics
Reglament d'execució (UE) 1584/2018 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control

Reglament 1235/2008
Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de setembre de 2008, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Modificacions del Reglament
Reglament (CE) 537/2009 de la Comissió, de 19 de juny de 2009, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraria obtinguts mitjançant producció ecològica per poder ser comercialitzats en la Comunitat
Reglament (CE) 471/2010 de la Comissió, de 31 de maig de 2010, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraris, obtinguts mitjançant producció ecològica, per a poder ser comercialitzats en la Unió
Reglament d'execució (UE) 590/2011 de la Comissió, de 20 de juny de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1084/2011 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2011, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1267/2011 de la Comissió, de 6 de desembre de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
Reglament d'execució (UE) 508/2012 de la Comissió, de 20 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 751/2012 de la Comissió, de 16 d'agost de 2012, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 125/2013 de la Comissió, de 13 de febrer de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 567/2013 de la Comissió, de 18 de juny de 2013, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 586/2013 de la Comissió, de 20 de juny de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers i s'estableixen excepcions al Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència a la data de presentació de l'informe anual
Reglament d'execució (UE) 355/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 442/2014 de la Comissió, de 30 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa a les sol·licituds d'inclusió a la llista de països tercers reconeguts a fins d'equivalència en relació amb la importació de productes ecològics
Reglament d'execució (UE) 644/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 829/2014 de la Comissió, de 30 de juliol de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1287/2014 de la Comissió, de 28 de novembre de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 131/2015 de la Comissió, de 23 de gener de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 931/2015 de la Comissió, de 17 de juny de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1980/2015 de la Comissió, de 4 de novembre de 2015, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 2345/2015 de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 459/2016 de la Comissió, de 18 de març de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 910/2016 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1330/2016 de la Comissió, de 2 d'agost de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Reglament d'execució (UE) 1842/2016 de la Comissió, de 14 d'octubre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa al certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa als requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i a la transmissió d'informació
Reglament d'execució (UE) 2259/2016 de la Comissió, de 15 de desembre de 2016, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 872/2017 de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 1473/2017 de la Comissió, de 14 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 2329/2017 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 949/2018 de la Comissió, de 3 de juliol de 2018, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 39/2019 de la Comissió, de 10 de gener de 2019, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països
Reglament d'execució (UE) 446/2019 de la Comissió, de 19 de març de 2019, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països

 

Decisions:

 

Decisió (UE) 2307/2008 del Consell, de 9 d'octubre de 2017, relativa a la celebració de l'Acord entre la Unió Europea i la República de Xile sobre el comerç de productes orgànics/ecològics

 

Apartats relacionats:

Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica

 Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics

 

Read more...
Quaderns de producció vegetal, ramadera i aqüícola

Tots els operadors inscrits al Consell han de portar un control de les activitats que realitzeu tal i com estableix la Normativa.

En el cas dels productors, han d'utilitzar el quadern corresponent al seu tipus de producció. Pel que fa als elaboradors han de complimentar els models de registre per garantir la traçabilitat dels productes.

En cas que disposeu de registres propis, aquests hauran de complir amb tots els punts que estableix la Normativa.

A continuació el CCPAE facilita tots els models de quaderns de producció. És responsabilitat de l'operador qualsevol modificació que realitzi l'operador que no compleixi la normativa:

 

QUADERNS DE PRODUCCIÓ VEGETAL
FORMULARIDOC
PDF
XLS
Quadern d'explotació per a la producció vegetal FR262-02
FR262/02 FR262/02  FR262/02
Instruccions per al Quadern d'explotació per a la producció vegetal FR262-02

Instruccions per al FR262/02  
Model de pla de neteja per a equips i maquinària agrícola
FR367-00
FR367-00 FR367-00
Quadern d'explotació per a la recol·lecció silvestre
FR176-00
FR176-00 Instruccions per al FR176/00  
Model de registre de producció de planter
FR375-00
FR375-00 FR375-00  

 

QUADERNS DE PRODUCCIÓ RAMADERA
FORMULARIDOC PDF
XLS
Quadern de la unitat de producció ramadera (boví de carn)
FR063/01
FR063/01 FR063/01  
Quadern de la unitat de producció ramadera (oví i cabrum) FR064/02 FR064/02 FR064/02  
Quadern de la unitat de producció ramadera (equí) FR065/01 FR065/01 FR065/01  
Quadern de la unitat de producció ramadera (boví de de llet) FR075/00 FR075/00 FR075/00  
Quadern de la unitat de producció apícola FR155/04 FR155/04 FR155/04  
Quadern de la unitat de producció ramadera (avícola) FR156/02 FR156/02 FR156/02  
Model de registre de reclamacions dels clients per a productors (excepte productors vegetals)
FR263/01 FR263/01    

 

QUADERNS DE PRODUCCIÓ AQÜÍCOLA
FORMULARIDOC
PDF
XLS
Quadern de la unitat de producció aqüícola (mol·luscs)
FR300-00
FR262/02 FR262/02  
Model de registre de reclamacions dels clients per a productors (excepte productors vegetals)
FR263/01 FR263/01    
Read more...
Models de registre per a elaboradors i comerços minoristes

Tots els operadors inscrits al Consell han de portar un control de les activitats que realitzen, tal i com estableix la Normativa.

En el cas dels productors, s'ha d’utilitzar el quadern de camp corresponent al tipus de producció.

Pel que fa als elaboradors, s'han de complimentar els models de registre per garantir la traçabilitat dels productes.

En cas que disposeu de registres propis, aquests hauran de complir amb tots els punts que estableix la Normativa.

A continuació el CCPAE facilita tots els models de registre per a elaboradors i comerços minoristes i unes instruccions on s'explica cadascun dels documents. És responsabilitat de l'operador qualsevol modificació que realitzi l'operador que no compleixi la normativa:

 

DOCUMENTVERSIÓDESCÀRREGA
Instruccions per als models de registre del CCPAE ES039-00 ES039-00Models de registre obligatoris per a empreses elaboradores, comercialitzadores, importadores i comerços minoristes
:

MODEL DE REGISTREFORMULARIDOC
XLS
PDF
Registre d'escorxadors (animals per lots) FR140-00
 FR140-00  FR140-00
Registre d'escorxadors (animals per identificació individual) FR140-00
 FR140-00  FR140-00
Registre d'especejament FR141-00 FR141-00    FR141-00
Registre de proveïdors ecològics FR322-00 FR322-00  FR322-00  
Registre de subcontractistes ecològics FR323-00 FR323-00  FR323-00  
Registre d'entrades FR324-00 FR324-00  FR324-00  
Registre de sortides FR325-00 FR325-00  FR325-00  
Model d'inventari d'existències FR326-00 FR326-00  FR326-00  
Registre d'elaboració FR328-00 FR328-00  FR328-00  
Registre d'envasament FR329-00 FR329-00  FR329-00  
Model de llistat de productes autoritzats pel CCPAE FR330-00 FR330-00  FR330-00  
Model de reclamacions de clients (elaboradors) FR264-01 FR264-01    
Els autocontrols als establiments alimentaris: els prerrequisitsModels de registre només per a comerços minoristes
(els comerços minoristes també han de complimentar obligatòriament els registres de la taula anterior):

MODEL DE REGISTREFORMULARIDOCXLS
PDF
Registre setmanal de venda fraccionada de comerços minoristes FR327-00 FR327-00  FR327-00  
Pla de control de plagues per a comerços minoristes FR331-00 FR331-00  FR331-00  
Pla de neteja i desinfecció per a comerços minoristes FR332-00 FR332-00  FR332-00  
Read more...
Comunicacions de renúncia

Per comunicar la renúncia al registre d'operadors del CCPAE o bé comunicar la baixa al registre d'operadors eximits de control per a comerços minoristes de venda fraccionada al consumidor final heu d'emplenar el model corresponent i enviar-lo, degudament emplenat i signat, a: CCPAE, Av. Meridiana, 38 4a 08018 Barcelona.

 

 TIPUS  FORMULARI DOC
PDF
Comunicació de renúncia al registre d'operadors del CCPAE FR072-01 -
FR072-01
Comunicació de de baixa al registre d'operadors eximits de control per a comerços minoristes de venda fraccionada al consumidor final FR318-03 FR318-03 FR318-03

 

Ús de llavors i material de reproducció vegetativa obtinguts de forma diferent al mètode ecològic

Des d'aquí podeu fer la Sol·licitud d'autorització per a utilitzar llavors i material de reproducció vegetativa obtinguts de forma diferent al mètode de producció ecològic. Si la llavor que voleu autoritzar és de blat de moro o de soja, caldrà que presenteu juntament amb aquesta sol·licitud el formulari per al control d'OGM (Organismes Genèticament Modificats):


FORMULARISFORMULARIDOC
PDF
Sol·licitud d'autorització per a utilitzar llavors i material de reproducció vegetativa obtinguts de forma diferent al mètode de producció ecològic  FR090/09 Sol·licitud d'ús de llavors convencional (FR090/09) Sol·licitud d'ús de llavors convencional (FR090/09)
Formulari per al control d'OGM  FR157/01
Formulari per al control d'OGM (FR157/00)
Informació relacionada:

 Guia per sol·licitar l'ús de llavor no ecològica

Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Next > End >>

Results 1171 - 1180 of 1188

Hot Topics

imagen Convocatòria per a expositors al Fòrum Gastronòmic de Barcelona (del 18 al 20 de novembre)
Jul 26, 2019 at 12:00 AM

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) informa els operadors ecològics de la possibilitat de participar amb estand al Fòrum Gastronòmic de Barcelona 2019.

 

Read more...
imagen ECO ametlla: La producció d’ametlla ecològica sota models intensius i d’alta densitat
Jul 26, 2019 at 12:00 AM

ECO ametlla és un projecte demostratiu IRTA-DARP que pretén valorar quins models productius s’adeqüen més a la producció ecològica i, per tant, s’avaluarà el comportament agronòmic i productiu, per a l’elecció del model productiu més adient en ecològic, tot cercant una producció més sostenible i lliure de pesticides.

 

Read more...
imagen El DARP abona l'ajut per a la ramaderia ecològica i el 68% del de l'agricultura ecològica del 2018
Jul 22, 2019 at 12:00 AM

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va fer efectiu divendres 19 de juliol el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l’ajut per a la Ramaderia Ecològica, per un import total de 5.173.381,25, i del 68% de l’ajut a l’agricultura ecològica que correspon al primer pagament, per 4.752.587,72€.

 

Read more...
imagen Convocatòria oberta: plaça vacant d'auxiliar administratiu/va amb grau de discapacitat
Jul 17, 2019 at 12:00 AM

El CCPAE convoca una oferta de feina per cobrir una plaça nova d'auxiliar administratiu/va amb grau de discapacitat (acreditat en grau igual o superior al 33%) a la seu del CCPAE, a Barcelona. El termini de presentació de currículums finalitza dilluns 29 de juliol (inclòs).

 

Read more...
imagen S'amplia el termini per optar a tenir parada al Biomarket de Mercabarna
Jul 12, 2019 at 12:00 AM

Els operadors ecològics podran presentar la seva oferta fins el 20 de setembre de 2019 a les 14 hores per ser adjudicataris mitjançant contracte de lloguer d'una de les 22 parades del Mercat Majorista de productes ecològics de Mercabarna. L'entitat adjudicadora és Mercabarna. La durada del contracte és de 20 anys.

 

Read more...
_CAL_LLISTAT_NOTICIES

Schedule

August 2019
M T W T F S S
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Participa al Concurs de Fotografia del CCPAE! 100€ per a les 12 guanyadores + mes del Calendari Ecològic 2020 + 100€ extra per a la foto de portada!

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

BioCultura València, del 27 al 29 de setembre de 2019

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE